Left
Right

درباره نصب درگاه بانکی

فرایند نصب درگاه بانکی بدین صورت است: 1_ مراجعه به بانک 2_ تکمیل فرم درخواست 3_ ایجاد شناسه ملی (ایرنیک) 4_ در یافت نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) 5_ معرفی به PSP (مبنا کارت آریا) 6_ ساخت نقطه اتصال PSP 7_ پرداخت نهایی فرایند های فوق جدای از عملیات طراحی وبسایت شما با امکان ثبت سفارش و خرید است.

درباره نصب درگاه بانکی

فرایند نصب درگاه بانکی بدین صورت است: 1_ مراجعه به بانک 2_ تکمیل فرم درخواست 3_ ایجاد شناسه ملی (ایرنیک) 4_ در یافت نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) 5_ معرفی به PSP (مبنا کارت آریا) 6_ ساخت نقطه اتصال PSP 7_ پرداخت نهایی فرایند های فوق جدای از عملیات طراحی وبسایت شما با امکان ثبت سفارش و خرید است.

درباره نصب درگاه بانکی

فرایند نصب درگاه بانکی بدین صورت است: 1_ مراجعه به بانک 2_ تکمیل فرم درخواست 3_ ایجاد شناسه ملی (ایرنیک) 4_ در یافت نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) 5_ معرفی به PSP (مبنا کارت آریا) 6_ ساخت نقطه اتصال PSP 7_ پرداخت نهایی فرایند های فوق جدای از عملیات طراحی وبسایت شما با امکان ثبت سفارش و خرید است.