Left
Right

ادغام بین کانال های دیجیتال و آفلاین با افزایش اثربخشی بازاریابی ارتباط زیادی دارد.

ادغام بین کانال های دیجیتال و آفلاین با افزایش اثربخشی بازاریابی ارتباط زیادی دارد. یک از مباحثی که توان برنامه سی.آر.ام را به نمایش می‌گذارد ادغام بین کانالهای آنلاین و آفلاین است و حتی بازاریاب‌ها را میتوان به صورت درختی با تعیین میزان کارمزد کنترل و مدیریت کرد که این موضوع نیز رفتار پیچیده ای دارد و با فانکشن های مختلف قابل تنظیم است.

ادغام بین کانال های دیجیتال و آفلاین با افزایش اثربخشی بازاریابی ارتباط زیادی دارد.

یک از مباحثی که توان برنامه سی.آر.ام را به نمایش می‌گذارد ادغام بین کانالهای آنلاین و آفلاین است و حتی بازاریاب‌ها را میتوان به صورت درختی با تعیین میزان کارمزد کنترل و مدیریت کرد که این موضوع نیز رفتار پیچیده ای دارد و با فانکشن های مختلف قابل تنظیم است.

ادغام بین کانال های دیجیتال و آفلاین با افزایش اثربخشی بازاریابی ارتباط زیادی دارد.

یک از مباحثی که توان برنامه سی.آر.ام را به نمایش می‌گذارد ادغام بین کانالهای آنلاین و آفلاین است و حتی بازاریاب‌ها را میتوان به صورت درختی با تعیین میزان کارمزد کنترل و مدیریت کرد که این موضوع نیز رفتار پیچیده ای دارد و با فانکشن های مختلف قابل تنظیم است.