Left
Right

برای پول درآوردن ابتدا باید پول خرج کرد اما CRM این روند را متفاوت میکند

برای پول درآوردن ابتدا باید پول خرج کرد اما CRM این روند را متفاوت میکند واقعیت دارد که برای بدست آوردن پول باید ابتدا پول خرج کرد اما جالب است که بدانید در تاسیسات CRM عموما محوریت جذب مشتری روی هزینه کمتر، به دست آوردن مشتریان بیشتر، به دست آوردن مشتریان جذاب‌تر و بدست آوردن مشتری از طریق پیاده سازی شبکه های جدید می‌باشد.

برای پول درآوردن ابتدا باید پول خرج کرد اما CRM این روند را متفاوت میکند

واقعیت دارد که برای بدست آوردن پول باید ابتدا پول خرج کرد اما جالب است که بدانید در تاسیسات CRM عموما محوریت جذب مشتری روی هزینه کمتر، به دست آوردن مشتریان بیشتر، به دست آوردن مشتریان جذاب‌تر و بدست آوردن مشتری از طریق پیاده سازی شبکه های جدید می‌باشد.

برای پول درآوردن ابتدا باید پول خرج کرد اما CRM این روند را متفاوت میکند

واقعیت دارد که برای بدست آوردن پول باید ابتدا پول خرج کرد اما جالب است که بدانید در تاسیسات CRM عموما محوریت جذب مشتری روی هزینه کمتر، به دست آوردن مشتریان بیشتر، به دست آوردن مشتریان جذاب‌تر و بدست آوردن مشتری از طریق پیاده سازی شبکه های جدید می‌باشد.