Left
Right

ویلیام دیویدو/ روابط چگونه موجب ارزش افزایی می‌شوند

ویلیام دیویدو/ روابط چگونه موجب ارزش افزایی می‌شوند همیشه برای من باور نکردنی بوده است که شرکت ها چقد میتوانند نسبت به مشتریان خود غیرحساس باشند. بیشتر این شرکت‌ها در ظاهر درک نمی‌کنند که کسب و کار آینده آن‌ها به این بستگی دارد که مشتریان آن‌ها بارها و بارها به شرکت برگردند. #ویلیام دیویدو

ویلیام دیویدو/ روابط چگونه موجب ارزش افزایی می‌شوند

همیشه برای من باور نکردنی بوده است که شرکت ها چقد میتوانند نسبت به مشتریان خود غیرحساس باشند. بیشتر این شرکت‌ها در ظاهر درک نمی‌کنند که کسب و کار آینده آن‌ها به این بستگی دارد که مشتریان آن‌ها بارها و بارها به شرکت برگردند. #ویلیام دیویدو

ویلیام دیویدو/ روابط چگونه موجب ارزش افزایی می‌شوند

همیشه برای من باور نکردنی بوده است که شرکت ها چقد میتوانند نسبت به مشتریان خود غیرحساس باشند. بیشتر این شرکت‌ها در ظاهر درک نمی‌کنند که کسب و کار آینده آن‌ها به این بستگی دارد که مشتریان آن‌ها بارها و بارها به شرکت برگردند. #ویلیام دیویدو