مقدمه ای بر انواع مدلهای CRM در جهان کسب و کار/ CRM تحلیلی

مقدمه ای بر انواع مدلهای CRM در جهان کسب و کار/ CRM تحلیلی
در این مدل از انواع سی.آر.ام دریافت، جمع آوری، برنامه ریزی و فرایند پردازش اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی انجام می‌پذیرد. ادغام طیف وسیعی از برنامه های CRM با CRM تحلیلی است.
تا کنون دو نوع از انواع CRM معرفی شد. در آینده مدلهای استراتژیک، تعاملی، E-CRM و بازاریابی شرکا(PRM) نیز آورده خواهد شد.