Left
Right

مقدمه ای بر انواع مدلهای CRM در جهان کسب و کار

مقدمه ای بر انواع مدلهای CRM در جهان کسب و کار CRMعملیاتی: در CRM عملیاتی هدف، تلاش برای ایجاد نقاط اتصال با مشتری است و به سه بخش "خودکار‌سازی فروش" ، "خودکارسازی بازاریابی" و "خودکارسازی خدمات مشتری" تقسیم می‌شود. این فرایند یک دامنه هزینه‌زای هر سازمانی است. عمده مراکز ارائه برنامه های CRM آنلاین و کلاینت ابتدا این نمونه را در سبد خرید شما قرار میدهند. منتظر معرفی نمونه‌های دیگر CRM را در تایپیک‌های بعدی باشد.

مقدمه ای بر انواع مدلهای CRM در جهان کسب و کار

CRMعملیاتی: در CRM عملیاتی هدف، تلاش برای ایجاد نقاط اتصال با مشتری است و به سه بخش "خودکار‌سازی فروش" ، "خودکارسازی بازاریابی" و "خودکارسازی خدمات مشتری" تقسیم می‌شود. این فرایند یک دامنه هزینه‌زای هر سازمانی است. عمده مراکز ارائه برنامه های CRM آنلاین و کلاینت ابتدا این نمونه را در سبد خرید شما قرار میدهند. منتظر معرفی نمونه‌های دیگر CRM را در تایپیک‌های بعدی باشد.

مقدمه ای بر انواع مدلهای CRM در جهان کسب و کار

CRMعملیاتی: در CRM عملیاتی هدف، تلاش برای ایجاد نقاط اتصال با مشتری است و به سه بخش "خودکار‌سازی فروش" ، "خودکارسازی بازاریابی" و "خودکارسازی خدمات مشتری" تقسیم می‌شود. این فرایند یک دامنه هزینه‌زای هر سازمانی است. عمده مراکز ارائه برنامه های CRM آنلاین و کلاینت ابتدا این نمونه را در سبد خرید شما قرار میدهند. منتظر معرفی نمونه‌های دیگر CRM را در تایپیک‌های بعدی باشد.