Left
Right

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟ سی.آر.ام یا مدیریت ارتباط با مشتریان (Costumer Relationship Management) را به طور کلی میتوان در سه سطح عمده تعریف کرد که عبارتند از: 1_فرایند شروع یک نرم افزار اختصاصی. 2_پیاده سازی یک پکیج از برنامه های مشتری گرا که معمولا تحت وب هستند. 3_رویکرد استراتژیکی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف خروجی ارزش برای یک مجموعه و یا شرکت. و همه متخصصان و کارشناسان CRM بر این عقیده‌اند که زمانی عملکرد آن نمایان میشود که با رویکرد استراتژیکی به کار گرفته شود.

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟

سی.آر.ام یا مدیریت ارتباط با مشتریان (Costumer Relationship Management) را به طور کلی میتوان در سه سطح عمده تعریف کرد که عبارتند از: 1_فرایند شروع یک نرم افزار اختصاصی. 2_پیاده سازی یک پکیج از برنامه های مشتری گرا که معمولا تحت وب هستند. 3_رویکرد استراتژیکی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف خروجی ارزش برای یک مجموعه و یا شرکت. و همه متخصصان و کارشناسان CRM بر این عقیده‌اند که زمانی عملکرد آن نمایان میشود که با رویکرد استراتژیکی به کار گرفته شود.

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟

سی.آر.ام یا مدیریت ارتباط با مشتریان (Costumer Relationship Management) را به طور کلی میتوان در سه سطح عمده تعریف کرد که عبارتند از: 1_فرایند شروع یک نرم افزار اختصاصی. 2_پیاده سازی یک پکیج از برنامه های مشتری گرا که معمولا تحت وب هستند. 3_رویکرد استراتژیکی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف خروجی ارزش برای یک مجموعه و یا شرکت. و همه متخصصان و کارشناسان CRM بر این عقیده‌اند که زمانی عملکرد آن نمایان میشود که با رویکرد استراتژیکی به کار گرفته شود.