مپانی اپل ، در پاییز امسال آیفون ۸ را به همراه آیفون ۷ اس معرفی می کند.

مپانی اپل ، در پاییز امسال آیفون ۸ را به همراه آیفون ۷ اس معرفی می کند.
کمپانی اپل ، در پاییز امسال آیفون ۸ را به همراه آیفون ۷ اس معرفی می کند.